Hmong Christian

Music Ministry

Welcome to HCMM

Zoo sab kws koj siv sijhawm tuaj saib peb hab noog tej suab nkauj txhawb koj kev ua neej huv peb qhov website nuav. Lub homphaj yog xaav khaws cov ntseeg Yexus tej suab hu nkauj ca lug pub rua tug kws tsi tau nov txug Vaajtswv lub npe, hab cov kws tub nov txug lawm, tabsis muaj kev nyuaj sab, ntxhuv sab rua puab lub neej mas tej suab nkauj nuav yog lub suab nplig sab rua cov ntawd. Thov Vaajtswv paab kuas tej suab nkauj nuav yuav tau ib qhov tshuaj tsw qaab pub rua koj lub neej.


We provide and do most of the Music Ministry project for your church free of charge or minimal just to cover part of the service fee. Feel free to drop us a line for more information.


Thank you!

Image

Who Are We....!

In 1984, we attended "Hlub" at Maranatha Bible Camp in North Platt, Nebraska. We found the youth musical group at the youth annual conference much enthusiastic and very up lifting. During this time, praise and worship in local church is still very traditional and has no music...(read More)

Psalm 146:1-2 "Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life, I will sing praise to my God as long as I live,"

CONNECT WITH US...

Motivation The Defining Moment Of Self Improvement.
Image
Image
Image

We Can Help You With....

01

Music Recording for Ministry

Peb kaw suab nkauj dlawb rua mej yog mej siv lug ua Vaajtswv dlejnum. Email rua Tsaav Nyaj, nwg txaus sab yuav nrug mej thaam...
02

Website

Design a professional website for your church free of charge.